Algemene voorwaarden

Om het verloop op het forum van de onze site www.keukenkopenduitsland.nl soepel te laten
verlopen, gelden een aantal algemene voorwaarden. Houd deze algemene voorwaarden en de
desbetreffende gedragsregels in acht voorafgaand aan het plaatsen van berichten in het forum. Deze
algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele forum en het gehele gebruik ervan, in de
ruimste zin van het woord.

1. Begripsomschrijvingen
1.1 In deze algemene voorwaarden van www.keukenkopenduitsland.nl (hierna: Algemene
Voorwaarden) hebben de volgende begrippen (zowel in enkel- als in meervoud) de volgende
betekenissen.
Beheerder: degene die waarborgt dat het forum van www.keukenkopenduitsland.nl op
juiste wijze wordt gebruikt. Het forum is onderdeel van AWR Media. KvK: 57501378.
Gebruiker: Ieder (rechts)persoon met wie www.keukenkopenduitsland.nl een
rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan. Daaronder is inbegrepen zowel
de particulier, welke op enigerlei wijze gebruik maakt van het forum, als de bedrijven die al
dan niet reageren op het forum.
Gebruik: alle door of namens gebruiker ter beschikking gestelde inhoud op het forum van
www.keukenkopenduitsland.nl, van welke aard dan ook.
Forum: het onderdeel van de website van www.keukenkopenduitsland.nl waarop
ervaringen gedeeld kunnen worden.

2. Algemene voorwaarden
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele inhoud van het forum,
daaronder inbegrepen het gebruik. Partijen erkennen (door de algemene voorwaarden van
toepassing te verklaren) geen andere voorwaarden van toepassing te verklaren. Van deze
algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken met voorafgaande expliciete
toestemming van beheerder.
2.2 Beheerder behoudt het recht de algemene voorwaarden te wijzigen c.q. beëindigen, mits
tijdig aangekondigd aan deelnemers.
2.3 Indien daarvoor gegronde redenen bestaan, waaronder in elk geval niet ongemak, irritatie
e.d., kan gebruiker aan beheerder toestemming vragen tot opzegging van het gebruik van
het forum. Pas dan, en alleen dan, zijn de algemene voorwaarden van rechtswege niet meer
van toepassing.

3. Gedragsregels
3.1 Voor het soepele verloop van het forum gelden voor alle gebruikers een aantal
gedragsregels. Indien de gebruiker zich niet aan dergelijke regels kan houden, behoudt de
beheerder het recht in te grijpen op een wijze welke beheerder op dat moment gepast vindt.
3.2 De gedragsregels die in ieder geval gelden;
– Houd het taalgebruik netjes en correct, daaronder iedere vorm van discriminatie
verstaan.
– Beledig andere gebruikers niet, daaronder verstaan iedere vorm van verstrekking van
onwaarheden en onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen vanfatsoen. Echter mag wel gebruik worden gemaakt van negatieve uitlatingen, zolang deze
onderbouwd zijn.
– Het plaatsen van privé-informatie, daaronder verstaan de persoonlijke persoonsnamen,
telefoonnummers, woonadressen, e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens
die kunnen herleiden tot een individuele persoon, van de andere gebruiker is niet
toegestaan op het forum.
3.3 Voor het overige, indien in bovenstaande gedragsregels niet genoemd, wordt teruggevallen
op het Nederlands recht en de naar verkeersopvatting geldende regels voor normaal gebruik
van het forum.

4. Disclaimer
4.1 Beheerder is op generlei wijze aansprakelijk voor enig nadeel, in welke mate dan ook,
voortvloeiende uit het onderling gebruik van het forum. Daaronder is in elk geval
inbegrepen; negatieve reclame. Het forum is ontwikkeld om particulieren een weloverwogen
oordeel te geven over een bedrijf. Echter ziet beheerder erop toe dat het taalgebruik correct
is en de recensies al dan niet juistheden bevatten.

5. Privacy
5.1 IP-adressen en overige niet vrijwillig afgegeven privacygevoelige informatie worden niet
bijgehouden ter controle. Echter kan beheerder te allen tijde, ter beveiliging en/of
ondersteuning van juridische problematiek deze gegevens opslaan. Hieronder is niet
inbegrepen de verstrekking aan derden voor commerciële doeleinden.
5.2 Overige persoonsgegevens, daaronder inbegrepen de vrijwillig afgegeven naam,
telefoonnummers en e-mailadressen, worden opgeslagen door beheerder. Allereerst zijn
deze gegevens noodzakelijk voor een correct verloop van het forum en de strekking van het
forum. Daarnaast kunnen deze gegevens, indien naar het oordeel van beheerder en/of
derden noodzakelijk c.q. aan te raden om de ratio van de site te waarborgen (een
weloverwogen keuze te maken voor een bepaald product), gedeeld worden met derden.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Het forum maakt gebruik van een user-generated content (UGC), waarbij gebruikers
grotendeels de inhoud van het forum bepalen. Beheerder is derhalve op generlei wijze
aansprakelijk voor enig nadeel berokkend door het gebruik van het forum.
6.2 Door uitlatingen, waaronder ten minste ervaringen, reacties en forumberichten, te plaatsen
geeft u aan beheerder toestemming om de inhoud op het forum op te nemen. Deze publieke
informatie kan voor ieder doeleinde op een later tijdstip gebruikt worden.
6.3 Indien voorgaande geplaatst is, geeft u beheerder toestemming om het gepubliceerde,
inclusief de overige, voor het publiek zichtbare, informatie door te geven aan het bedrijf
welke onderwerp van publicatie is.
6.4 Op grond van de vrijheid van meningsuiting behoudt de beheerder zich het recht negatieve
uitlatingen, of woorden van gelijke strekking, op het forum te laten staan. Dit behoudens de
beperking van de vrijheid van meningsuiting. Echter verlangt beheerder wel dat negatieve
uitlatingen een bepaalde basis hebben en derhalve onderbouwd worden. Enig nadeel
voortvloeiende uit dergelijke uitlatingen kan nimmer bij beheerder verhaald worden.

7. Ingrijpen bij reacties
7.1 Attendeer beheerder direct indien op het forum een bijdrage geplaatst wordt welke naar uw
mening uw rechten van intellectueel eigendom aantast, in strijd zijn met de gedragsregels of
anderszins in strijd zijn met uw rechten.Beheerder behoudt het recht in te grijpen op het
forum indien gebruikers zich niet aan de gedragsregels en anderszins houden. Daarbij kan
beheerder besluiten tot het aanpassen en/of verwijderen van de geplaatste inhoud. Echter,
tot verwijdering van berichten zal beheerder in zeer uitzonderlijke gevallen overgaan.
7.2 Klachten dienen overigens (wettelijk) onderbouwd aangegeven te worden. Indien geen
wettelijke grondslag, schending van gedragsregels of anderszins schending van de
verkeersopvatting van normaal gebruik van het forum geconstateerd kan worden, behoudt
beheerder het recht de berichtgeving onaangepast geplaatst te houden.
7.3 Indien een gebruiker verzoekt een bericht te laten verwijderen, zal beheerder eerst moeten
onderzoeken of het eigen gerechtvaardigd belang bij publicatie (zoals is vastgesteld in de
Richtsnoeren privacy op internet van het College Bescherming Persoonsgegevens). Van zo
een belang is onder andere sprake indien het de discussie onbegrijpelijk maakt, de
weloverwogen keuze voor de andere gebruiker in de weg staan en derhalve sprake is van
waarheden, welke noodzakelijk in overweging dienen te worden genomen. Tot op grond van
bewijs blijkt dat sprake is van onwaarheden, behoudt de beheerder het recht het bericht te
laten staan op het forum.
7.4 De inhoud op het forum wordt in principe niet aangepast. Echter, wanneer deze in strijd is
met de gedragsregels (en toch belangrijk om een weloverwogen keuze te maken) kan
beheerder besluiten tot het aanpassen van bepaalde inhoud. Daarmee beperkt hij zich in
beginsel tot incorrect taalgebruik, onwaarheden en privacygevoelige informatieverstrekking.